Η κτηνοτροφία ακριβείας σχετίζεται με την ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών στα διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προβλήματα όπως είναι η διαχείριση του μεγάλου αριθμού των ζώων, η εντατική εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου για την παραγωγή αυγών ή κρέατος, καθώς επίσης και το σχετικά χαμηλό περιθώριο κέρδους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με περιορισμένο προσωπικό και πολλές φορές με ένα μόνο άτομο. 

Μερικές από τις δυνατότητες της κτηνοτροφίας ακριβείας στα πτηνοτροφεία είναι:

1. Ανίχνευση ασθενειών

Ένα από τα πιο κοινά και σημαντικά προβλήματα υγείας στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι η εμφάνιση μειωμένης δραστηριότητας και παραμορφώσεων στα πόδια. Αρκετές μελέτες έχουν προτείνει τη χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση μεταβολών στη συμπεριφορά των ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, όπως είναι η μείωση της όρεξης τους. Για αυτόν τον σκοπό αξιοποιούνται μέσα όπως κάμερες ή φορητοί αισθητήρες, όπως τα επιταχυνσιόμετρα. Επίσης, χρησιμοποιείται ένα αυτόματο σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο ώστε να συσχετίζει την εμφάνιση δυσπλασιών στα πόδια των ζώων σε σχέση με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η εφαρμογή συστημάτων αυτόματου και συνεχούς ελέγχου της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα πτηνά δεν χρησιμοποιείται μόνο για την αναγνώριση της απώλειας στην όρεξη τους. Μια άλλη μελέτη χρησιμοποίησε μια προσέγγιση κτηνοτροφίας ακριβείας για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συνδυασμό με την παρουσία της ασθένειας της κοκκιδίωσης, με στόχο να διακρίνει τα μολυσμένα από τα μη μολυσμένα πτηνά σε κλωβούς σε αρχικό στάδιο. 

Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος με στόχο την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών των πτηνών με ακρίβεια 99,5% μέσω ανάλυσης εικόνων από υγιή και άρρωστα πτηνά. Εκτός από τις εικόνες, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και συστημάτων αναγνώρισης ήχου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, όπως η λοιμώδης βρογχίτιδα και η ψευδοπανώλη. 

2. Παρακολούθηση της πρόσληψης τροφής και νερού

Σε αντίθεση με τα πτηνά που τρέφονται με παραδοσιακές μεθόδους, όσα τρέφονται με ακρίβεια χάνουν ελεγχόμενα θερμική ενέργεια, πιθανότατα επειδή προσλαμβάνουν συνεχώς τροφή, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η ανάγκη τους να αποθηκεύουν θρεπτικά συστατικά. Συνεπώς, είναι χρήσιμο να γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πτηνών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες.

Η σχέση μεταξύ της σίτισης και της πόσης νερού των πτηνών μπορεί να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί μέσω της χρήσης διαφόρων τύπων αισθητήρων. Οι ήχοι που παράγονται από το ράμφισμα μπορούν να ηχογραφούνται, χρησιμοποιώντας αισθητήρες ήχου και με τη χρήση αλγορίθμων, αυτές οι εγγραφές μπορούν να μετατρέπονται σε αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο της συμπεριφοράς των ζώων ως προς την σίτιση. 

Παρακολούθηση της διατροφής των πτηνών με την χρήση νέων τεχνολογιών

Παρακολούθηση της διατροφής των πτηνών με την χρήση νέων τεχνολογιών

Η χρήση καμερών, ειδικών για παρακολούθηση των πτηνών έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συμπεριφοράς σίτισης και κατανάλωσης νερού. Το σύστημα eYeNamic, είναι μια συσκευή με τρεις κάμερες που τοποθετείται πάνω από την κλωβοστοιχία των πτηνών κρεοπαραγωγής και έχει την ικανότητα να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των κοτόπουλων καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων  αυτού του συστήματος έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ της ανθρώπινης παρακολούθησης και του συστήματος eYeNamic.

Τέλος, και το διαδίκτυο των πραγμάτων εφαρμόζεται με επιτυχία στην πτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν εφαρμογές που στέλνουν ειδοποιήσεις στους πτηνοτρόφους κάθε φορά που πρέπει να ξαναγεμίσουν τα δοχεία με νερό ή τροφή.

3. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πτηνών

Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων χρησιμοποιούνται πολλοί αισθητήρες, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί χρήσιμα εργαλεία για τον προσδιορισμό της κατάστασης ευημερίας των πτηνοτροφείων σε εμπορικά συστήματα παραγωγής. Σε κλειστές εκμεταλλεύσεις, διάφορα συστήματα παρακολούθησης όπως συσκευές καταγραφής χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της δραστηριότητας των πτηνών κρεοπαραγωγής, προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση της υγείας τους. 

Η διατροφική συμπεριφορά σχετίζεται στενά με την ευημερία και την ανάπτυξη των πτηνών χωρίς στρες. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές μελέτες έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα ακουστικών και οπτικών αισθητήρων για τη δημιουργία αλγορίθμων ικανών να αξιολογούν τη συμπεριφορά των πτηνών κρεοπαραγωγής. 

4. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της εκτροφής

Η κτηνοτροφία ακριβείας έχει επίσης ενσωματώσει πολλούς ασύρματους αισθητήρες και τη χρήση εργαλείων του διαδικτύου των πραγμάτων για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ένταση φωτός και την ποιότητα του αέρα σε συνεχή βάση. Ειδικά, η έκλυση αμμωνίας από την κοπριά, το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, εάν δεν ανιχνευτούν άμεσα ώστε να λειτουργήσει το σύστημα εξαερισμού, μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις για την υγεία των πτηνών. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία εκτός των επιθυμητών ορίων δημιουργεί στρες στα πτηνά με αποτέλεσμα να σταματούν την αυγοπαραγωγή και σε παρατεταμένες περιόδους όπου επικρατούν ανεπιθύμητες συνθήκες τα πτηνά μπορεί να οδηγηθούν μέχρι και στο θάνατο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες, αναλύονται και επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους αλγόριθμους που παρέχουν συμβουλές σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην εκμετάλλευση. Σε πολλές φάρμες εκτός από την παροχή ειδοποιήσεων, τα συστήματα αυτενεργούν χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Η συνεχής και αξιόπιστη παρακολούθηση απαιτεί τη χρήση του διαδικτύου και των προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων.